ง่ายๆ ขั้นตอนแรกเพียงคุณ copy รูปหิมะด้านล่างนี้ลงไปบนเว็บไซต์ของคุณ (เลือกอันใดอันหนึ่งที่คุณชื่นชอบ)

snowsnow2

จากนั้นให้ copy javascript code ด้านล่างนี้ไปวางไว้ในเว็บไซต์ของคุณด้านล่าง tag body

Sponsered link


/******************************************
* Snow Effect Script- By Altan d.o.o. (http://www.altan.hr/snow/index.html)
* Visit code library (http://www.twebmaster.com/) for full source code
******************************************/

// แก้ Path Image ตรงนี้นะครับ
var snowsrc=”snow.gif”
// Configure below to change number of snow to render
var no = 10;
// Configure whether snow should disappear after x seconds (0=never):
var hidesnowtime = 0;
// Configure how much snow should drop down before fading (“windowheight” or “pageheight”)
var snowdistance = “pageheight”;

///////////Stop Config//////////////////////////////////

var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;
function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!=”BackCompat”)? document.documentElement : document.body}var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;if (ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = iecompattest().clientWidth;
doc_height = iecompattest().clientHeight;
}

dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
snowsrc=(snowsrc.indexOf(“dynamicdrive.com”)!=-1)? “snow.gif” : snowsrc
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx = 0; // set coordinate variables
xp = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp = Math.random()*doc_height;
am = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty = 0.7 + Math.random(); // set step variables

if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write(“<div id=”dot”+ i +”” style=”POSITION: absolute; Z-INDEX: “+ i +”; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;”><a href=”http://dynamicdrive.com”><img src=’”+snowsrc+”‘ border=”0”></a></div>”);
} else {
document.write(“<div id=”dot”+ i +”” style=”POSITION: absolute; Z-INDEX: “+ i +”; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;”><img src=’”+snowsrc+”‘ border=”0”></div>”);
}
}
}function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;

doc_height=(window.innerHeight && snowdistance==”windowheight”)? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance==”windowheight”)? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance==”pageheight”)? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp += sty;
if (yp > doc_height-50) {
xp = Math.random()*(doc_width-am-30);
yp = 0;
stx = 0.02 + Math.random()/10;
sty = 0.7 + Math.random();
}
dx += stx;
document.getElementById(“dot”+i).style.top=yp+”px”;
document.getElementById(“dot”+i).style.left=xp + am*Math.sin(dx)+”px”;
}
snowtimer=setTimeout(“snowIE_NS6()”, 10);
}function hidesnow(){
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById(“dot”+i).style.visibility=”hidden”
}
if (ie4up||ns6up){
snowIE_NS6();

if (hidesnowtime>0)
setTimeout(“hidesnow()”, hidesnowtime*1000)
}

Sponsered link

Comments