โลโก้

Branding

Brand Identity “อัตลักษณ์ของแบรนด์”

อัตลักษณ์ของแบรนด์ BI หรือ Brand Identity ภาษาไทยเรีกว่า อัตลักษณ์ของแบรนด์ หรืออัตลักษณ์ของตราสินค้าต่างๆ เป็นภาพลักษณ...