marketing

Marketing Tools

ปัจจัยการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

ปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคบนโลกอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญในการปรับกลยุทธ์เพื่อ...
Marketing Tools

SMarketing (Sale + Marketing ) ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างทีมขาย และทีมการตลาด

ว่ากันว่า ทีมขาย และ ทีมการตลาด ก็เหมือนกับน้ำและน้ำมัน ที่ไม่น่าจะมาผสมกันได้ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว เมื่อทั้งสองทีมต้องทำ...