พฤติกรรมการใช้งาน INTERNET ประเทศไทย 2015

Marketing News

Sponsered link

info_design1

สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี 2015

คนไทยออนไลน์ เฉลี่ยสูงสุด 42-77.9 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นดังนี้
13.5%   ออนไลน์น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
20%      ออนไลน์ 10-20.9 ชั่วโมง/สัปดาห์
21.3%   ออนไลน์ 21-41.9 ชั่วโมง/สัปดาห์
23.2%   ออนไลน์ 42-76.9 ชั่วโมง/สัปดาห์
13%      ออนไลน์ 77-104.9 ชั่วโมง/สัปดาห์
9%        ออนไลน์มากกว่า 105 ชั่วโมง/สัปดาห์

Sponsered link

แบ่งตามเครื่องมือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
54.5%   ใช้งานจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
45.0%   ใช้งานจากคอมพิวเตอร์แบบพกพา
81.8%   ใช้งานจากสมาร์ตโฟน
21.0%   ใช้งานจากแท๊บเล็ต

Sponsered link

โดยการใช้งานส่วนใหญ่จะใช้งานที่บ้าน ที่ทำงาน และระหว่างเดินทาง
88.8%   บ้านที่พักอาศัย
43.2%   ที่ทำงาน
26.0%   ระหว่างการเดินทาง
19.8%    สถานศึกษา
13.2%    ที่สาธาระณะ
3.1%      อินเตอร์เน็ตคาเฟ่

Sponsered link